• sahypa_banner

Hunan JuFa we Şençzhenen ingingze Hytaýyň Nebit we himiýa senagaty federasiýasynyň we “Nebit we himiýa senagatynyň ýaşyl önüm şahadatnamasy” tarapyndan ykrar edildi.

CGK 19-njy Merkezi komitetiniň Bäşinji mejlisiniň ruhuny düýpli durmuşa geçirmek üçin, 13-nji bäşýyllyk meýilnama döwründe nebit we himiýa pudagynyň ýaşyl ösüş üstünliklerini giňişleýin jemlemek, häzirki ýagdaýy we ýüze çykýan kynçylyklary çuňňur seljermek daşky gurşawy goramak we howpsuzlygy öndürmek pudagy, 14-nji bäş ýyllyk meýilnama döwründe ýaşyl öwrülişigi ösdürmegiň strategiýasyny we ugruny öwreniň, ýaşyl ösüşiň we ösen ýaşyl himiýa tehnologiýasynyň adaty tejribesini doly paýlaşyň we paýlaşyň, “2020 ýaşyl ösüş konferensiýasy Nebit we himiýa senagaty "Hytaý Nebit Himiýa Federasiýasy tarapyndan hemaýatkärlik edilýän 6-njy dekabrdan 8-nji dekabr aralygynda Haýkoda üstünlikli geçirildi. Maslahat AICM we Hytaý iş howpsuzlygy akademiýasy tarapyndan gurnaldy we Hytaýyň himiýa gurşawynyň jogapkärli ideg komiteti we standartlaşdyryş komiteti tarapyndan gurnaldy. Gorag birleşigi, nebithimiýa F.ederasiýa.Maslahatyň mowzugy "ýaşyl, pes uglerod, arassa, täsirli we sazlaşykly ýaşamak".Duşuşyga Hunan JUFA Pigment Co., Ltd. çagyryldy.

habarlar (1)

Maslahat sahypasy

habarlar (2)

Hytaýyň Nebit we himiýa senagaty federasiýasynyň prezidenti Li Şuşeniň çykyşy

Duşuşyk döwlet we ýerli hökümet tarapyndan güýçli goldanyldy.Duşuşyga energiýa tygşytlamak we senagat we maglumat tehnologiýasy ministrliginiň çeşmelerinden hemmetaraplaýyn peýdalanmak bölüminiň müdiriniň orunbasary Siz ongong we Hainan welaýatynyň ekologiýa gurşawy bölüminiň baş inereneri Zhou Sueshuang gatnaşdy we çykyş etdi.Duşuşyga degişlilikde nebithimiýa federasiýasynyň wise-prezidenti Zhou Zhu we baş sekretaryň orunbasary Wei Jing ýolbaşçylyk etdiler, Prezident Li Şuşeng "täze ösüş düşünjesini gyşarnyksyz durmuşa geçirmek we ekologiýa ähmiýetiniň we ýaşyl ösüşiň täze bölümini ýazmak" tematiki hasabatyny berdi. täze döwürde "-diýdi.Hytaý Ylymlar akademiýasynyň we Tsinghua uniwersitetiniň akademigi, professor Fei Weýang “Hunan JUFA Pigment Co. Ltd. materiallara (Şençzhenen) Ltd. duşuşyga gatnaşdy we Hytaýyň Nebit we himiýa senagaty federasiýasynyň prezidenti Li Şoşeng we senagat we maglumat tehnologiýasy ministrliginiň energiýa tygşytlaýyş müdiriniň müdiriniň orunbasary ongong tarapyndan sylaglandy we ýeňiji boldy "Nebit we himiýa senagatynyň ýaşyl önüm şahadatnamasy".

habarlar (3)

Hytaý Nebit we himiýa senagaty federasiýasynyň prezidenti Li Şuşeng (birinji sagdan) we senagat we maglumat tehnologiýasy ministrliginiň Energiýa tygşytlaýyş müdiriniň müdiriniň orunbasary (sagdan ikinji) JuFa tehnologiýasynyň wekillerine baýrak gowşurdyňyz.

habarlar (4)

Baýrak gowşurylyş sahnasy

Milli ýaşyl önümçilik syýasaty we çäreleri, ýaşyl önümçilik tehnologiýasy we enjamlary, ýaşyl önümçiligiň standart ulgam standartlary, gaýtadan işlemek howpsuzlygy tehnologiýasy we enjamlary, howply himiki maddalaryň göçürilmegi we üýtgemegi üçin syýasat talaplary, topragyň hapalanmagynyň öňüni almak we gözegçilik düzgünleri we ülňüleri, nebithimiýa senagatynyň öndürijiligi klassifikasiýasy, daşky gurşawyň berjaý edilmegi we maglumatlary aýan etmek, howply galyndylary dolandyrmak we beýleki meseleler, konferensiýada bäş sany ýörite forum döredildi, ýaşyl himiýa senagaty, ýaşyl standartlaşdyrma, topragyň hapalanmagynyň öňüni almak we gözegçilik, howpsuzlyk töwekgelçiliginiň öňüni almak we gözegçilik we daşky gurşawy dolandyrmak we ş.m. 40-dan gowrak lider, Duşuşykda degişli hökümet bölümleriniň, içerki we daşary ýurt kärhanalarynyň, içerki standartlaşdyryş edaralarynyň, uniwersitetleriň we gözleg-agtaryş edaralarynyň hünärmenleri we alymlary çykyş etdiler we tejribe alyşdylar.

habarlar (5)

Kompaniýamyzyň baş inereneri Wan Wenqiang baýragy almak üçin sahna çykdy (1-nji surat) we JuFa pigmenti ýaşyl önümiň Nebit we himiýa senagaty şahadatnamasyna eýe boldy (2-nji surat)


Iş wagty: 15-2020-nji dekabry