• sahypa_banner

Hunan JuFa pigmenti, 2020-nji ýylda florosilikon örtük senagatynyň 21-nji ýyllyk ýygnagyna gatnaşýar

15-nji dekabrdan 17-nji dekabra çenli, Jiangsu welaýatynyň Çanjou şäherinde 2020-nji ýylda 21-nji ýyllyk florosilikon örtük senagaty konferensiýasy geçirildi, “innowasiýa ýaşyl ösüşi höweslendirýär, aň-düşünjä ünsi jemleýär we geljegi bilelikde gurýar”.Kärhanalaryň wekilleri, florosilikon senagatynyň hünärmenleri we alymlary florosilikon pudagynyň geljekdäki ösüşini ara alyp maslahatlaşmak üçin ýygnandylar.

habarlar (1)

Surat: Ftorosilikon örtük pudagynyň 21-nji ýyllyk ýygnagynyň sahnasy

habarlar (2)

Surat: Kärhanalaryň wekilleri, hünärmenler we florosilikon pudagynyň alymlary ýygnandy.

Bu pudagyň ýyllyk ýygnagy esasy hasabat hökmünde mowzuk hasabatyny we ösüş forumyny alýar, hasabat alyş-çalyş mowzugy esasy mazmun hökmünde däp bolan we döreýän ugurlaryň özara baglanyşygy bolup durýar we ösüş forumynyň mowzugy ýokary hilli ösüşi ara alyp maslahatlaşmak üçin hünärmenleri ýygnaýar esasy mazmun.Hunan JuFa pigmentiniň marketing müdiri Gu Wei, bu ýyllyk ýygnaga gatnaşmak üçin bir topara ýolbaşçylyk etmek üçin Qingdao JuFa bilen elleşýär we kompaniýanyň soňky önümlerini görkezmek üçin stend gurýar.

newsa

Surat: annualyllyk konferensiýanyň stendi

21-nji asyryň başyndan bäri, tutuş pudagyň tagallasy bilen, florosilikon örtükleri gurluşyk, poslama garşy, täze energiýa we ş.m. pudaklarynda ep-esli ösüş we uly üstünlikler gazandy, örtükleriň çalşyp bolmajak maşgala agzasyna öwrüldi. senagaty.Häzirki wagtda florosilikon örtükleri 21-nji asyryň üçünji onýyllygyna girip başlaýar.Daşky gurşawy goramagyň daşarky basyşy we uzak möhletleýin ösüşiň içerki hyjuwy astynda geçmişde köp ulanylyş ugurlary üstünlik gazanmak isleýär.Suwdan, poroşokdan we gaty gaty mazardan florosilikon örtükleriniň esasy ösüş ugruna öwrülendigine garamazdan, bu tehnologiýalarda henizem köp ulanylýan agyry nokatlary bar.Esasy çig mal, örtük öndürijileri güýç toplamagy dowam etdirýärler we tehnologiki üstünliklere çalyşýarlar;Köp amaly bölümleriň islegi artýar, ýöne ähli tarapdan kanagatlanarly önüm tapyp bilmeýärler.Geljekki 10 ýylda florosilikon örtük kärhanalary kynçylyklary nädip ýeňip biler?Bu maksat bilen, her ýyl geçirilýän ýygnak ösüş forumy, ýagdaýy bozmak üçin ilkinji ýylda ähli pudagyň paýhasyny we güýjüni ýygnamaga çalyşyň!

Professional gözleg we florosilikon örtükleri üçin daşky gurşawa arassa garyşyk organiki däl pigmentleri öndüriji hökmünde jogapkärçiligimizi we borjumyzy çuňňur duýýarys.“JuFa” bu ýyllyk ýygnakdan peýdalanyp, daşky gurşawa arassa organiki däl pigmentleri has-da öňe sürmek we gowulandyrmak, içerde we daşary ýurtlarda köp müşderi üçin ýokary hilli, arzan ekologiýa taýdan arassa organiki pigmentler bilen üpjün etmek we ýokary öndürijilige we gurşuna oňyn goşant goşar- mugt pigmentler!


Iş wagty: 21-2020-nji dekabry